Quy định về mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp báo cáo tài chính

Hành vi chậm nộp báo cáo tài chính, lập sai báo cáo tài chính đều sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Cùng tìm hiểu cụ thể các mức xử phạt đối với những hành vi này trong bài viết dưới đây.

Tại điều 10, điều 11, điều 12 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể về các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Trong đó, có quy định cụ thể mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp báo cáo tài chính hoặc lập sai báo cáo tài chính. Cụ thể:
Mức Xử phạt vi phạm về lập và trình bày báo cáo tài chính

Xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi:

– Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;

– Lập báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Quy định này dành cho các cá nhân, còn đối với tổ chức, có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt với mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

báo cáo tài chính

Xử từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi:

– Doanh nghiệp lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định;

– Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được báo cáo tài chính chấp thuận.

Xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi:

– Không lập báo cáo tài chính theo quy định;

– Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;

– Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.
Xử phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi:

– Hành vi giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Hành vi thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức xử phạt vi phạm về nộp và công khai báo cáo tài chính

Xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

+ Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

+ Công khai BCTC chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.
https://gocthucte.com/

https://gocthucte.com/tin-tuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *